• Tag Archives Gud
 • Oppsummering rundt treenighetslæren

  Kirken sier så langt tilbake i historien vi kan komme at den ene kristne Gud er en treenig Gud. Det ser ut til at Bibelens samlede vitnesbyrd også vitner om at Gud Fader, Gud Sønn og Den Hellige Ånd er tre personer i en væren. De er alle Gud, men ikke tre guder. De er også mer enn en og samme ”person”. Noen finner flere indre paralleller og vitnesbyrd om treenighet enn vi her har drøftet.[i] Men bare det utvalgte materialet som er med her, skulle med tydelighet vise at læren om den treenige Gud er solid forankret i Bibelen. Som nevnt innledningsvis er ikke selve ordet ”treenighet” eller andre teologiske begrepe som brukes noen hellig kyr. Men det de forsøker å beskrive, at Bibelen beskriver Gud Faderen, Jesus og Den Hellige Ånd som tre forskjellige ”personer” som samtidig er ett og den ene Gud, kan man ikke avvise uten å samtidig avvise store deler av Bibelen i tillegg til alle oldkirkelige trosbekjennelser. Kirken lærer at det er en Gud og at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er samme Gud fullkomment forent til ett på en måte vi ikke kan fatte, i forenklet ligningsform kan vi illustrere det som 1p+1p+1p=1v.

  Continue reading  Post ID 738


 • Noen ytterligere bibelvers om den treenige relasjon

  Det er svært mange bibelvers som forteller oss noe om den innbyrdes relasjonen mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Mange tekster er behandlet allerede, og de fleste vil ikke gjentas her. Dette blir dermed ikke i nærheten av en utfyllende liste, men må sees sammen med de tidligere kapittel. Dette er ment som en liten illustrasjon over bibelmaterialet om samspillet mellom Faderen, Sønnen og Ånden.

  Continue reading  Post ID 738


 • Den Hellige Ånd – personlig eller en upersonlig kraft?

  Jehovas Vitner sier at Ånden er Guds aktive kraft og sammenlikner med elektrisitet.[i] Christadelphians har et syn om at Den Hellige Ånd kun er Guds utstrålende usynlige kraft. Slik vil de for eksempel forstå Jesaja 48,16 «Nå har Herren Gud sendt meg og sin Ånd». Andre igjen hevder at Ånden bare er et personifisert eksempel på Guds vilje. Alle disse syn avviser at det er snakk om noe med en personlighet. Men de kommer da i konflikt med en rekke Bibelsteder. Vi kan starte med Apostelgjerningene 5,3f: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe av det du fikk for jorden din? (…) Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud.» Først kan vi jo spørre oss hvordan det er mulig å lyve for en kraft som elektrisitet. Må det ikke en intelligens til for at det er meningsfylt å snakke om å lyve? Videre ser vi jo at det er snakk om at Ananias løy for Gud samtidig som det i verset før sto at han løy for Den Hellige Ånd.

  Tintoretto in The Holy Trinity Adored by the Heavenly Choir

  Continue reading  Post ID 738


 • Fikk Jesus sin guddommelige natur gradvis eller ved dåpen?

  Fra noen hold som mormonere, Jehovas Vitner, mange nyreligiøse miljø og enkelte fra den tidligere religionshistorie, hevdes at Jesus ikke var sann Gud med viten om sin natur fra starten av. De forstår dette på flere måter. Fra nyreligiøst og mormonsk hold sier man at Jesus vokste i sin guddomlighet og erkjennelse av sin natur gjennom hele livet. Jehovas Vitner sier at Jesus fikk igjen innblikk i sitt førjordiske åndelige liv ved dåpen.

  Continue reading  Post ID 738


 • Jesus – Gud, engel, en gud eller bare et menneske?

  ”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg!” – Johannesevangeliet 5,39

  Bibelen inneholder mange interne henvisninger mellom de forskjellige skriftene. Mange vers siterer eller sikter til andre vers eller bøker, og å følge disse vil vise oss mer av hvem Gud er. Det nye testamentet viser mange ganger tilbake til uttrykk hentet fra det gamle testamentet. I forhold til å følge parallellisering er det selvsagt viktig at vi ikke overtolker ting inn i teksten, men ser hver enkelt tekst i sin øvrige sammenheng. Vi må åpne opp for å la tekstene tale i seg selv minst mulig farget av våre fordommer. Heldigvis gir Bibelen oss mange koblinger klart og direkte.

  bibelen

  I Bibelen ser vi i stor grad at ord og handlinger som primært knyttes til Gud i det gamle testamentet brukes direkte om Jesus i det nye testamentet. En som i utgangspunktet avviser muligheten for at Jesus kan bli omtalt som Gud i Bibelen vil da måtte avvise hver enkelt parallellisering eller omtolke dem.[i] Dette er neppe et godt utgangspunkt for å studere hva Bibelen har å fortelle oss, og brukes heller ikke som analysemetode i møte med annen historisk eller religiøs litteratur.

  Continue reading  Post ID 738


 • Gud som entall eller flertall, synlig og usynlig

  Denne artikkelen vil se litt på Guds måte å beskrive seg selv på i Bibelens gamle testamente. Den ser særlig på bruk av flertallsform og hvordan vi finner både den synlige og usynlige Gud. Dette er interessant med tanke på treenighetslæren og særlig i forhold til unitarismen.

  holy-trinity

  Continue reading  Post ID 738


 • Hvorfor ikke bare beskrive Gud, Jesus og Ånden som helt den samme person jamfør modalisme og unitarisme?

  baptism_triptych

  Unitarismen, The Way International og det syn som blant annet William Marrion Branham har gjort seg til talsmann for, er at Jesus, Faderen og Den Hellige Ånd er en og samme ”person” og helt identiske. Vi kaller denne læren som visker ut de tre personene til å bli tre «moduser» eller «masker» for Gud for modalisme. En vil altså si at Faderen = Sønnen = Ånden. Denne tanken virker nok veldig besnærende, da man da slipper den vanskelige tanken om at Gud er en – men med tre ”personer”. Men den vil også reise flere spørsmål enn den besvarer, og den butter imot mye av det bibelske materialet. Var Gud da borte fra himmelen mens Jesus gikk bort på jorden? Og hvordan skal man for eksempel da forstå Matt 3, 16f:: «Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.»» Her ser vi at Jesus døpes, Den Hellige Ånd kommer som en due mens Gud Fader taler fra himmelen. Alle tre er beskrevet samtidig – på hvert sitt sted med hver sin rolle!

  Continue reading  Post ID 738


 • Når kom treenighetslæren?

  «Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten, idet vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet. For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds.»

  – Den athanianske trosbekjennelsenbablyonsk tregudebilde

   

  Continue reading  Post ID 738


 • Om religionskritikken i Richard Darwins bok The God delusion

  Finnes Gud, eller er ideen om Gud en vrangforestilling? Fører religion til mer ondskap, eller er det heller slik at alle ideologier kan misbrukes og at religion ikke er bedre eller verre enn andre måter å tenke om verden på? Dette er de to sentrale  spørsmålene  i Richard  Dawkins’ bok The God Delusion. Hans svar på spørsmålene er at ideen om Gud er en vrangforestilling, og at religion fører til mer ondskap enn om det ikke hadde vært religion. I tillegg kommer Dawkins  med en rekke  andre  påstander  om Gud og religion, som han ikke behandler særlig grundig.1

  Men han går et stykke på vei i å begrunne  sine hovedpåstander,  og svarer på en del kritiske innvendinger. Mange bokanmeldelser har gitt en enkel kritikk av Dawkins’ hovedpåstander,  eller brukt mye plass på å ta ham på kuriositetene.2    Alister McGrath  har til og med (selvsagt) skrevet en bok om boken til Dawkins,3   men til tross for mange glimrende kommentarer  er McGraths  avvisning av Dawkins’ hovedpåstander mangelfull, og kunne med fordel vært bedre begrunnet.

  I denne artikkelen er fokus først og fremst en drøfting av Dawkins’ to hovedpåstander.   Litt  mer  presist  består  disse  to  for  det  første  i  at Dawkins mener å ha et ugjendrivelig argument for at Gud (nesten)  helt sikkert ikke eksisterer. For det andre mener han at religion fører til mer ondskap i verden, og dette gjelder også det han kaller tolerant og moderat religion. Disse påstandene skal nå drøftes.

  Continue reading  Post ID 738