• Tag Archives modalisme
  • Hvorfor ikke bare beskrive Gud, Jesus og Ånden som helt den samme person jamfør modalisme og unitarisme?

    baptism_triptych

    Unitarismen, The Way International og det syn som blant annet William Marrion Branham har gjort seg til talsmann for, er at Jesus, Faderen og Den Hellige Ånd er en og samme ”person” og helt identiske. Vi kaller denne læren som visker ut de tre personene til å bli tre «moduser» eller «masker» for Gud for modalisme. En vil altså si at Faderen = Sønnen = Ånden. Denne tanken virker nok veldig besnærende, da man da slipper den vanskelige tanken om at Gud er en – men med tre ”personer”. Men den vil også reise flere spørsmål enn den besvarer, og den butter imot mye av det bibelske materialet. Var Gud da borte fra himmelen mens Jesus gikk bort på jorden? Og hvordan skal man for eksempel da forstå Matt 3, 16f:: «Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.»» Her ser vi at Jesus døpes, Den Hellige Ånd kommer som en due mens Gud Fader taler fra himmelen. Alle tre er beskrevet samtidig – på hvert sitt sted med hver sin rolle!

    Continue reading  Post ID 521